ANBI Status

Stichting Zeeuws Geluk heeft de ANBI Status aangevraagd.

BELEIDSPLAN & HOOFDLIJNEN STICHTING “ZEEUWS GELUK”
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Zeeuws Geluk. Dit beleidsplan heeft betrekking op het beleid in de jaren 2015 en 2016.

 

OPRICHTING & REGISTRATIE
Stichting “Zeeuws Geluk is ingeschreven op 27 mei 2015 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 63377853.
Het Fiscaalnummer van Stichting Zeeuws Geluk is: 855210291.

Contacten met de stichting lopen via het secretariaat: info@zeeuwsgeluk.nl of postbus 30, 4325 ZG  Renesse

 

DOELSTELLING 
De stichting heeft ten doel:
a. Het aan personen die financieel en/of lichamelijk niet in staat zijn op vakantie te gaan, voor een bepaalde periode (gratis) een houtelsuite of vakantieverblijf ter beschikking te stellen met als doel het beiden van een positieve impuls en in voorkomende gevallen het uit isolement halen van deze personen.
b. Anderszins verdere initiatieven te nemen en/of te ondersteunen welke vergelijkbaar zijn met het voorgaande omschreven doel.
c. (financiële) middelen ter beschikking te stellen aan algemeen nut, beogende instellingen en/of sociaal belang behartigende instellingen, die erop gericht zijn dat hun middelen op een zodanige wijze ingezet worden, dat daarbij hulp wordt geboden aan personen die financieel en/of lichamelijk hulpbehoevend zijn.
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hotel De Zeeuwse Kust te Renesse is de accommodatie die de hotelkamers beschikbaar stelt voor Stichting Zeeuws Geluk.


BESTUUR
Het bestuur van Stichting Zeeuws Geluk bestaat uit 4 leden.
Te weten:

- M. Ruijtenberg, voorzitter
- A. Oele-Wiskow, secretaris/penningmeester
- S. Verton-Zijlmans, bestuurslid
- D. Ruijtenberg, bestuurslid

 ACTIVITEITEN 
- Stichting Zeeuws Geluk heeft een website. www.zeeuwsgeluk.nl Via deze website kunnen personen voorgedragen worden door derden voor een door de stichting gearrangeerde dan wel verzorgde vakantie.
- Ook andere stichtingen die te maken hebben met mensen die vanwege hun financiële middelen geen weekendje weg kunnen, kunnen Stichting Zeeuws Geluk  inschakelen om mensen voor te dragen voor een door de stichting gearrangeerde dan wel verzorgd weekendje weg.


FINANCIELE VERANTWOORDING
Omdat de stichting is opgericht in mei 2015 hebben wij hier nog geen documentatie van.


FONDSWERVING 
Stichting Zeeuws Geluk beoogt niet het maken van winst.
Donaties tijdens diverse te organiseren activiteiten en het in ontvangst nemen van giften.


BEHEER EN BESTEDING VAN HET VERMOGEN
-       De bestuurders van Stichting Zeeuws Geluk genieten geen beloning of vergoeding bij uitoefening van activiteiten namens de stichting.
-       De penningmeester doet betaling aan crediteuren welke levering hebben gedaan.
-       Stichting Zeeuws Geluk zorgt voor het financieel jaarverslag.
-       Donateurs ondersteunen Stichting Zeeuws Geluk financieel door eenmalige of periodieke bijdragen.
-       Donateurs ondersteunen Stichting Zeeuws Geluk door inbreng van hun vakantiewoning of activiteiten / middelen voor een compleet
         weekend weg.

  

De voorzitter                                                  De secretaris/penningmeester

M.E. Ruijtenberg                                           A. Oele- Wiskow